2014.04.24
Információk
Aktuális
Képzések
Monitoring
A Rezidencia
Sajtó
Állásajánlataink
Közérdekű adatok
Segítség
Ügyfélszolgálat
EPER
Nemzeti Kiválóság -pályázati rendszer
Gyakran Ismételt Kérdések
Deák Ferenc Ösztöndíjpályázat 2010/2011
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Nyílt pályázatot hirdet
Deák Ferenc Ösztöndíjra

A pályázat célja 

A Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott Deák Ferenc Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) célja, hogy - a hazai felsőoktatási intézmények oktatói-kutatói utánpótlásának elősegítésére - támogatásban részesítse a kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelölteket tudományos fokozatuk megszerzése érdekében.
Az ösztöndíjat az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) adományozza, az ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el.Az ösztöndíjas jogviszony a 2010/2011. tanévben 9 hónapra szól, kezdete 2010. október 1.

Az ösztöndíj összege[1] a 2010/2011. tanévben havi 100 000 Ft.
A rendelkezésre álló pályázati keret legfeljebb 15 606 000 Ft, forrását a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény XX. Fejezet 11/5/4/1. számú előirányzata tartalmazza.
A támogatás módja: nem visszatérítendő előfinanszírozás.

Az ösztöndíjra pályázhat
 
Ösztöndíjra pályázhatnak azok a disszertációjuk témájában kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelöltek[2], akik
a)     a pályázat benyújtásának évében még nem töltik be 36. életévüket, és
b)   a pályázat benyújtásának időpontjában a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott felsőoktatási intézménnyel vagy felsőoktatási intézménybe kihelyezett MTA-kutatócsoporttal teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, vagy teljes idejű munkaviszonyban állnak (érvényes és hatályos közalkalmazotti kinevezéssel vagy munkaszerződéssel rendelkeznek).
 
A z  ö s z t ö n d í j p á l y á z a t   b e n y ú j t á s á h o z   s z ü k s é g e s   d o k u m e n t u m o k
  • Hiánytalanul kitöltött Adatlap és mellékletei
  • A pályázónak a pályázathoz mellékelni kell:
a) szakmai életrajzát;
b) az ösztöndíjas-időszakra tervezett, a disszertáció elkészítésének részletes programját (a továbbiakban: egyéni munkaterv);
c) a doktori iskola ajánlását (az Adatlap III. számú mellékleteként szereplő formanyomtatványon);
d) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. rendelet – 10. számú melléklet I/D illetve I/E pontja – szerinti doktorjelölti jogviszony-igazolást[3] ;
e) a felsőoktatási intézmény igazolását a felsőoktatási intézménnyel, vagy felsőoktatási intézménybe kihelyezett MTA-kutatócsoporttal teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony, vagy teljes idejű munkaviszony fennállásáról (az Adatlap IV. számú mellékleteként szereplő formanyomtatványon);
f) a felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozatát arról, hogy szerződésben vállalja az ösztöndíj folyósításában történő együttműködést (az Adatlap V. számú mellékleteként szereplő formanyomtatványon).
A pályázathoz csatolható továbbá minden olyan dokumentum, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásának szempontjából fontosnak tart.
 
Egyéb tudnivalók
ˇ         Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy az ösztöndíjas időszakon belül elkészíti, és nyilvános védésre benyújtja disszertációját (a disszertáció benyújtásának időpontja nem lehet korábbi, mint az ösztöndíjas jogviszony kezdete, illetve az ösztöndíjas jogviszony végéig a disszertációt nyilvános védésre be kell nyújtani).
ˇ         A Deák Ferenc Ösztöndíj szempontjából a doktori értekezés benyújtásának fogalma alatt minden esetben a nyilvános védésre történő benyújtást kell érteni a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről szóló 33/2007. (III. 7.) Korm rendelet 10 § (2) - (6) bekezdésében meghatározottak szerint. Nem minősül a doktori értekezés benyújtásának a nyilvános védésre történő benyújtást megelőző előzetes bírálatra (pl.: munkahelyi vitára, előopponenciára, házi védésre) történő beadás.
ˇ        Az ösztöndíjas az egyéni munkatervében vállalt tevékenységéhez részesül ösztöndíjban (a munkaterv nem lehet ellentétes a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel és a pályázati felhívás előírásaival, különös tekintettel a disszertáció nyilvános védésre történő benyújtásának követelményével). A munkatervnek - a pályázati felhívásban megadott értékelési szempontok érvényesítése mellett - tartalmaznia kell a disszertáció elkészítésének időbeli ütemezését is.
ˇ         Amennyiben az ösztöndíjas időszakon belül az Ösztöndíjas fokozatszerzési eljárása lezárul - azaz a Doktori Tanács doktori fokozat odaítélését kimondó határozatának dátumától - az ösztöndíjra a továbbiakban nem jogosult.
ˇ         Az ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíj-szerződésben meghatározott feltételek alapján az ösztöndíj befejezését követően - 30 napon belül - szakmai beszámolót készít a vállalt feladatok teljesítéséről, valamint mellékeli a doktori iskola igazolását a disszertáció beadásáról, amely dokumentumokat az ösztöndíjas a Kuratórium részére, a pályázatkezelő szerv címére küld meg.
ˇ         Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, ha az ösztöndíjas a pályázat benyújtásakor szükséges feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn, különösen, ha az ösztöndíjas doktorjelölti jogviszonya, vagy a felsőoktatási intézménnyel, vagy felsőoktatási intézménybe kihelyezett MTA-kutatócsoporttal fennálló teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonya, vagy teljes idejű munkaviszonya megszűnik.     
ˇ         Az ösztöndíjas jogviszony később kezdésére nincs lehetőség, az ösztöndíjas jogviszony nem szakítható meg és nem szüneteltethető.
ˇ         Az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony időszakában központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjjal nem rendelkezhet.
 
Az értékelés szempontjai
ˇ         a pályázó szakmai alkalmassága (eddigi tudományos tevékenysége; hazai/külföldi tapasztalatai; szakmai elismertsége: díjak, tagságok stb.)
ˇ         a pályázó egyéni munkaterve (tudományos értéke; szakmai megalapozottsága, várható eredményei)
ˇ        a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, aki a műszaki és természettudományok területén végzi kutatásait.

Az ösztöndíjpályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók
ˇ         A pályázatot 4 (egy eredeti és három másolati) példányban, az erre a célra készült Adatlap kitöltésével, a felsorolt mellékletekkel (ahol az előírt, ott formanyomtatványon) kell benyújtani a megszabott határidőre.
ˇ        A formailag hibás pályázatokat a Kuratórium javaslata alapján a miniszter érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati eljárásból, és erről a pályázót a pályázatkezelő szerv értesíti. Hiánypótlásnak helye nincs. Amennyiben a rendelkezésre álló dokumentumokból nem állapítható meg kétséget kizáróan az ösztöndíjra való jogosultság, a Kuratórium rövid határidő kitűzésével kiegészítést kérhet a pályázótól.
ˇ         A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatósága


Pályázatkezelési Önálló Osztály
"Deák Ferenc Ösztöndíj Pályázat"
Levélcím: 1374Budapest, Pf. 564

B e k ü l d é s i   h a t á r i d ő : 
K i h i r d e t é s t ő l  s z á m í t o t t  3 0  n a p , a z a z
2 0 1 0. m á j u s  2 1.
( p o s t a b é l y e g z ő )

 
ˇ         A pályázati anyag beszerezhető az OKM Ügyfélszolgálati Irodán (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) és az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága Ügyfélszolgálatán (1055 Budapest, Bihari János u. 5.), továbbá számítógépes hálózaton is elérhető a következő címeken: http://www.okm.gov.hu, http://www.okmt.hu.
ˇ         A pályázatról további információt ad: Bors Krisztina (tel.: 301-32-64; e-mail: krisztina.bors@okmt.hu)
ˇ         A pályázatokról a miniszter az általa létrehozott Deák Ferenc Kuratórium javaslata alapján 2010. szeptember 10-ig dönt. A nyertes pályázók listáját az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a Minisztérium honlapján (http://www.okm.gov.hu), valamint az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága honlapján (http://www.okmt.hu) teszi közzé.
ˇ         A nyertes pályázóval a Minisztérium köt ösztöndíj-szerződést. A Minisztérium az ösztöndíjat az ösztöndíjas felsőoktatási intézményével kötött szerződésben foglaltak szerint folyósítja az ösztöndíjas részére.
ˇ        A pályázatra egyebekben a Rendelet rendelkezései és a magyar jog egyéb vonatkozó szabályai – így különösen az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet és a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet az irányadóak.
           
              Budapest, 2010. április 22. 
                                                      Dr. Hiller István
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER


[1] Az ösztöndíj adóterhet nem viselő járandóságként az egyéb jövedelem kategóriába tartozik, és mint ilyen nem minősül járulékalapot képező jövedelemnek, azonban az összevont adóalap részét képezi.
 
 
[2] A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében: "A doktorjelölti jogviszony a doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre." Ennek alapján tehát nem pályázhat az ösztöndíjra, akinek doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezése a pályázat benyújtásának határidejéig még nem került elfogadásra.A doktorjelölti jogviszony a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott felsőoktatási intézménnyel kell, hogy fennálljon.
 
[3] A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdése a következőképp rendelkezik: " A doktorjelölti jogviszony megszűnik a fokozatszerzési eljárás lezárásával, illetve akkor is, ha a doktorjelölt a jogviszony létesítésének napjától számított két éven belül nem nyújtotta be a doktori értekezését." Az Ösztöndíj szempontjából tehát amennyiben a jogviszony igazolás alapján a jogviszony létesítésétől számított két év az ösztöndíjas jogviszony kezdeténél korábbi időpont, a pályázó nem jogosult az Ösztöndíjra, mivel a pályázó nem felelhet meg a Rendelet és a pályázati kiírás azon feltételeinek, hogy egyidejűleg doktorjelölt is legyen és a doktori értekezést az ösztöndíjas időszak alatt nyújtsa be, tekintettel arra, hogy a doktorjelölti jogiszonya - a törvény erejénél fogva - már az ösztöndíjas jogviszony kezdete előtt megszűnik, ha a disszertációt nem nyújta be, ha pedig a disszertáció benyújtása megtörténik az előírt két éven belül, ez az ösztöndíjas időszakon kívül esik.


Beszámolóhoz letölthető dokumentumok:

Szakmai beszámoló xls
Doktori Iskola igazolása a disszertáció nyilvános védésre történő benyújtásáról xls

Kimutatás_elszámoláshoz_nem_saját_intézmények_részére xls

Intézményi_elszámoló_lap_III.sz.melléklet xls

Az oldalhoz kapcsolódó letölthető dokumentumok: